O kancelarii

Radca prawny Marcin Okrasa świadczy usługi stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-2322. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz w występowaniu przed sądami i organami administracji.

W swojej pracy radca prawny Marcin Okrasa kieruje się Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, w tym w zakresie zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej (tajemnica zawodowa). Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym przedsiębiorców. Świadczona pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika.

Skorzystanie z usług Kancelarii jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w drodze telefonicznej lub mailowej. Istnieje możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Kancelarii.

Usługi (specjalizacja):

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu:

Prawa rodzinnego:

 • rozwód, separacja
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów)
 • kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie)
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia rodziców
 • wydanie pozwolenia przez sąd opiekuńczy na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • podział majątku wspólnego małżonków

Prawa spadkowego:

 • powołanie spadkobiercy (pomoc w sporządzeniu testamentu)
 • zachowek
 • przyjęciu i odrzuceniu spadku
 • odrzucenie spadku przez małoletniego
 • uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • dział spadku
 • wydziedziczenie
 • zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku

Prawa cywilnego:

 • postępowania o zapłatę (sporządzanie pozwów, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, apelacji)
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i analiza istnienia podstaw do ich wniesienia
 • sporządzanie i analiza projektów umów
 • dochodzenie zapłaty na podstawie weksli, pomoc w sporządzeniu weksli i deklaracji wekslowych
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni mieszkaniowych
 • uchylanie się od skutków prawnych oświadczeń woli
 • ochrona konsumentów (odstępowanie od umów „konsumenckich”)

Prawa rzeczowego:

 • eksmisja
 • zasiedzenie
 • ustanowienie, zniesienie służebności
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu, nieruchomości gruntowej
 • ochrona własności i posiadania
 • księgi wieczyste (założenie, zmiana, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • zniesienie współwłasności
 • rozliczenia z tytułu nakładów

Prawa administracyjnego:

 • warunki zabudowy, pozwolenie na budowę
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu administracyjnym oraz reprezentacja w toku postępowania
 • sporządzanie odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie w toku postępowania

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie i analiza umów o pracę
 • rozwiązanie umowy o pracę (wypowiedzenia)
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, odszkodowania)
 • dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia
 • odwołania od decyzji ZUS i reprezentowanie w toku postępowania
 • odwołania od decyzji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i reprezentowanie w toku postępowania

Prawa gospodarczego i upadłościowego:

 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie projektów umów handlowych
 • rejestracja spółek, zmiany wpisu w KRS
 • dochodzenie zapłaty na podstawie faktur VAT
 • upadłość konsumencka
 • dochodzenie zapłaty wobec członków zarządu spółki

Prawa karnego:

 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz organizacji społecznych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Marcin Okrasa - Radca Prawny

ul. Ignacego Krasickiego 8

95-035 Ozorków

Filia w Łodzi:

ul. Piotrkowska 211

90-451 Łódź

tel.: 537 970 379
okrasa.kancelaria@gmail.com

Formularz kontaktowy